08 Ιουνίου, 2021

Εξετάσεις για Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη (2ου εξαµήνου 2021 - Π.Ε. Αρτας)

Προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, τον µήνα ΙΟΥΛΙΟ του 2021 (2ο Εξάμηνο), µε ηµεροµηνία διενέργειας εξετάσεων την Παρασκευή 16-07-2021 και ώρα 08:00 π.µ.
Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη της Άρτας σε αίθουσα του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, Ταχ. ∆/νση: Περιφ/κή Οδός & Αράχθου. Η δοκιµασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µε την χρήση εγκατεστηµένου ηλεκτρονικού συστήµατος (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) εξετάσεων ραδιοερασιτεχνών.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας (∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας) µέχρι την Παρασκευή 09-07-2021.